• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI na egzamin zawodowy z KWALIFIKACJI w sesji styczeń-luty 2021

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI na egzamin zawodowy z KWALIFIKACJI w sesji styczeń-luty 2021

25.8.2020

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/ luty 2021 - do 15.09.2020.

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w sekretariacie szkoły oraz w załączniku poniżej.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od września 2020  będą słuchaczami następujących semestrów:
- technik usług kosmetycznych - semest ,III, IV
- technik BHP - semestr III 

-technik informatyk semestr IV

-florysta semestr II

-technik administracji semestr IV
- technik rachunkowości - semestr IV 
- opiekun medyczny - semestr II 
- technik turystyki wiejskiej - semestr IV

 • KKZ z logistyki- oraz ABSOLWENCI SZKOŁY WSZYSTKICH KIERUNKÓW 

kierunek florysta, opiekun medyczny oraz BHP muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu zawodowego, żeby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.